اعضای هیات تحریریه


پرویز داودی استاد

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


محمد علی متفکر آزاد استاد

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


سید محمد کاظم رجایی رامشه استادیار

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


محمدجواد توکلی دانشیار

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


غلامعلی معصومی نیا دانشیار

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


سهیلا پروین دانشگاه علامه طباطبایی

اقتصاد