اصول مربوط به فصلنامه و داوران:

فصلنامه و داوران مقالات واصله، باید به ارزیابی منصفانه، محرمانگی، عدم سوگیری، با ارائه مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف، و عدم لحاظ مقاصد شخصی پایبند باشند. اصل مقاله‌های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش‌ماه از آرشیو فصلنامه خارج خواهد شد و فصلنامه هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت. فصلنامه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله‌های دریافتی آزاد است.

اصول مربوط به نویسندگان محترم

1- مقالات حاصل مطالعات، تجربه‌‌ها و پژوهش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد.

2- ذکر نویسنده مسئول و همکاران در مقاله و دقت در عدم وجود اسامی غیرمرتبط

3- ارائه داده‌های خام در صورت نیاز

4- در ذکر مطالب از سایر نشریات، منبع مطالب به شکل صحیح و دقیق ذکر گردد تا در محاسبه ضریب تأثیر سایر نشریات خللی ایجاد نشود.

5- مقالات در هیچ‌یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی به چاپ نرسیده و یا به طور همزمان

برای سایر مجلات ارسال نشده باشد (در ضمن تا سه‌ماه بعد از ارسال مقاله به این فصلنامه از ارسال آن به مجله دیگر خودداری

فرمائید در غیر این صورت ضمن حذف مقاله از پذیرش مقالات بعدی معذوریم)

6- نویسنده در هر زمانی که متوجه هر‌گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن

اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد.