پژوهشکده امور اقتصادی با انتشار فصلنامه علمی «تحلیل‌ها و اندیشه‌های اقتصادی» بر آن است تا با ترویج آرا و روش‌های نوین اقتصادی و آخرین یافته‌های اقتصادی بخش‌های مختلف کشور، زمینه مناسب را برای پاسخگویی به نیازهای علمی و پژوهشی اقتصاد کشور و تقویت نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در رشد و توسعه کشور فراهم سازد.

عنوان نشریه: تحلیل‌ها و اندیشه‌های اقتصادی

تناوب انتشار: فصلنامه

اعتبار علمی: علمی تخصصی (در مرحله اخذ مجوز علمی پژوهشی)

شاپا:   ....            

شاپا الکترونیکی: ....

صاحب امتیاز: پژوهشکده امور اقتصادی

مدیر مسئول: دکتر علی نصیری اقدم

سردبیر: دکتر سهیلا پروین

معاون سردبیر: دکتر روزبه بالونژاد نوری

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی- خیابان شهید خالد اسلامبولی- کوچه سوم- پلاک 9- پژوهشکده امور اقتصادی، کد پستی ۱۵۱۳۶۴۶۶۱۱

تلفن دفتر فصلنامه: 88100363

نشانی پایگاه اینترنتی: http://eaai.earc.ac.ir