فصلنامۀ تحلیل‌ها و اندیشه‌های اقتصادی

اهداف، زمینه‌ها و سیاست انتشار

وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاست‌های مالی و نیز تنظیم و اجرای برنامه‌های همکاری اقتصادی با سایر کشورها، نیازمند پشتیبانی گسترۀ وسیعی از فعالیت‌های پژوهشی و تحلیلی است. از این رو پژوهشکده امور اقتصادی به عنوان بازوی پژوهشی وزارتخانه، بر آن است تا در چارچوب فصلنامۀ «تحلیل‌ها و اندیشه‌های اقتصادی» بسترساز انتشار عمومی نتایج مطالعات و بررسی‌های تأثیرگذار بر فرایندهای سیاست‌گذاری و اجرائی در حوزه‌های اقتصادی و مالی به منظور ایجاد ارتباطی قابل اتکا میان محققان دانشگاهی، کارشناسان و سیاست‌گذاران اقتصادی باشد.

به واسطۀ گسترده بودن موضوعات مربوطه و نیز چند بعدی یا میان رشته‌ای بودن مسائل، فصلنامه از انواع مختلف تحلیل‌ها و پژوهش‌های کمی و کیفیِ بنیادین، نظری، کاربردی، توسعه‌ای، راهبردی، آینده‌پژوهی و مطالعات موردی استقبال می‌نماید. به طور خاص، مقالات دریافتی با موضوعات سیاست‌پژوهی در حوزه‌های عملکردی وزارت امور اقتصادی و دارایی (از جمله مالیه عمومی و بدهی‌های دولت، تأمین مالی، اقتصاد و تجارت بین‌الملل، تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری، فضای کسب و کار، پول و بانکداری، بیمه و شرکت‌های دولتی) که منتج به پیشنهادات سیاستی کاربردی شوند، در اولویت بررسی و انتشار قرار دارند.

نوع داوری در مقالات علمی-پژوهشی دو سو ناشناس بوده و سیاست انتشار فصلنامه «دسترسی آزاد به تمام مقالات» است. افزون بر بررسی آثار در قالب مقاله علمی-پژوهشی، این فصلنامه بررسی و انتشار «گزارش سیاستی»، «نقد و بررسی کتاب» و «ترجمه» را نیز در دستور کار دارد. توضیحات بیشتر دربارۀ مشخصات و نحوۀ نگارش هر یک از آن‌ها در بخش «راهنمای نویسندگان» قید شده است.